top of page

Polityka ochrony danych​ / Data protection policy

Administrator danych osobowych

maszty.net Jacek Kodroń, Lisi Ogon, ul. Skośna 5, 86-065 Łochowo

Dane kontaktowe

e-mail: biuro@maszty.net

adres pocztowy: maszty.net Jacek Kodroń, Lisi Ogon, ul. Skośna 5, 86-065 Łochowo

Powyższe dane są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe mogą pochodzić zarówno ze źródła pierwotnego (od samych Państwa), jak również ze źródła wtórnego (od podmiotu trzeciego, np. naszego Klienta, z ogólnodostępnych baz danych czy rejestrów).

Podali nam Państwo swoje dane osobowe:

 • w ramach prowadzonej z nami korespondencji;

 • w związku z realizacją usług.

W ramach zawartych umów z naszymi Klientami, uzyskujemy Państwa dane osobowe w sposób pośredni.

Staramy się przetwarzać jedynie Państwa zwykłe dane osobowe. W przypadku przekazania nam szczególnych kategorii danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezwłocznie je usuniemy. Dane osobowe pozyskujemy również z ogólnodostępnych baz danych, rejestrów (tzw. źródła publiczne).

Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Państwem albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe – w tym do:

 • wykonywania i zapewnienia obsługi umowy;

 • kontaktowania się z Państwem w związku z wykonywaniem zawartej umowy;

 • utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi;

 • obsługa Państwa korespondencji;

 • windykacja należności;

 • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowości;

 • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.

Na podstawie zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 • związanych z rekrutacją;

 • przekazywania informacji związanych z działalnością maszty.net

 

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z maszty.net wymagamy podania przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia Państwa sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Państwem umowy możemy również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych;

 • na potrzeby procesu rekrutacji.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać z Państwem żadnych relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwicie Państwo nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się zwracacie się Państwo do maszty.net.

 

Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, macie Państwo prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie informację o jej cofnięciu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo jeśli uznacie Państwo, że dane osobowe przetwarzane przez maszty.net są niezgodne z rzeczywistością, macie Państwo prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia.

Macie Państwo prawo:

 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;

 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu maszty.net;

 • do otrzymania od maszty.net Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Państwa lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami;

 • aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie maszty.net, przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@maszty.net. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

Proszę pamiętać, że w przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

Proszę pamiętać, że na podstawie art. 14 ust. 5 RODO maszty.net zwolnione jest z obowiązku informacyjnego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, w zakresie w jakim dane osobowe muszą zostać poufne.

 

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez maszty.net Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo się znaleźli.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 • podmioty, którym maszty.net powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.;

 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

maszty.net przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez maszty.net dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym maszty.net zobowiązane jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

maszty.net nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany.


 

bottom of page